Daredevil design rope dancers illumination Hans Weyers Klaas Borms / lighting / verlichting furniture design interior design decors assemblages vormgeving meubelen en huisgerief applied art arts décoratifs music / soundscapes 3-D stories noble kitsch old-fashion uglyness graphics visual art logos video lighting surrealisme alchemie intuition tactility serendipidity humor / humour emotion 70's futurism

 

 
logo Weyers Borms
logo
 
 
 

 

beZoek dE nieUwe siTE vAn WEYeRS & BOrMS

intro Weyers Borms

Weyers en Borms zijn gekend om hun aparte benadering van de toegepaste kunst.

Uit nieuwsgierigheid of puur toevallig mixten zij reeds vroeg elementen uit de beeldende kunst met zuivere en daardoor soms saaie ambachtelijkheid.

Avontuurlijkheid leidde hen tot een vormentaal die zowel archaïsch als hedendaags is en waarin verhaal en/of concept een belangrijke plaats innemen, zij het niet altijd. Van doorgedreven consequentie krijgen ze grijze haren.

Niet zelden worden uit de exacte wetenschappen elementen gehaald die 'vergeten' waren.

Zo zijn er uit oude teksten van de Brit Roger Bacon formules gehaald om explosieven te maken die dan op hun beurt verwerkt werden in...doopsuikermandjes of asbakken.

Een verlaten en dichtgegroeid spoor leidt al eens naar een interessante site, of een afgrond...

Van op de rand van de klif heb je dan de keuze tussen 'van het uitzicht genieten' of 'springen'.

In een aantal gevallen resulteert deze filosofie in werken die het pad van de toegepaste kunst verlaten en eerder tot de wereld van de beeldende kunst gerekend worden.

Ondanks het feit dat Weyers en Borms de strikte scheiding tussen beeldende en toegepaste kunst nooit hebben toegejuigd lijkt voor hen een opdeling wenselijk, niet in het minst om de toeschouwer   hiermee een duidelijker beeld te geven van de verschillende facetten van de creativiteit van beide heren. In een volgend boek plannen zij dit als volgt in : het   zal geen voor- noch achterzijde hebben, de titel 'Two Faces' wijst op de twee wijzen waarop het kan opengeslagen worden en is tevens een bevestiging dat Weyers en Borms twee gezichten hebben, namelijk elk één.

In een samenvattende zin stelden zij enkele jaren geleden : "Trust us, we don't know what we're doing..."

 

 

intro English

 

Weyers and Borms are known for their unusual approach to applied art.

Quite early on, and based on their curiosity or entirely coincidentally, they mixed elements from the plastic arts with pure and thus sometimes rather dull craftsmanship.

Their sense of adventure leads them to an artistic vernacular that is both archaic and contemporary where the story and/or concept plays an important role, but not necessarily so. They find it very hard to deal with an excessive focus on the consequences of things.

Often, elements are taken from the exact sciences that have been "forgotten".

For instance, formulas on how to make explosives are taken from old texts of the British scientist Roger Bacon and processed into...sugared almond baskets or ashtrays.

An abandoned and overgrown track leads to an interesting site or an abyss...

At the edge of the cliff, you have the choice between enjoying the view or jumping.

In some cases, this philosophy results in works of art that have strayed from the path of applied art and which are more at home in the world of the plastic arts.

Despite the fact that Weyers and Borms have never embraced the strict separation between plastic and applied art, a distinction seems to be desirable, not in the least to give the viewer a clearer image of the various facets of the creativity of both artists. Their next book will not have a front or a back. The title "Two Faces" refers to the two ways the book can be opened and is a confirmation that Weyers and Borms have two faces - i.e. one each.

A few years ago, they summed up their work in one sentence, "Trust us, we don't know what we're doing..."

 

intro francais

 

Weyers et Borms sont connus pour leur approche unique des arts appliqués.

Ils ont été parmi les premiers à associer, par curiosité ou par pur hasard, des éléments d'arts plastiques avec des éléments d'artisanat pur et, de ce fait, parfois monotone.

Leur goût de l'aventure les a conduits à un langage des formes à la fois archaïque et contemporain où histoire et/ou concept occupent une place importante voire essentielle. Ils abhorrent la logique extrême.

Il n'est pas rare qu'ils puisent dans les sciences exactes des éléments tombés 'dans l'oubli'.

Ainsi ont-ils puisé dans les textes anciens du Britannique Roger Bacon des formules servant à la fabrication d'explosifs qu'ils ont ensuite transformés en... corbeilles à dragées ou en cendriers.

Une piste à l'abandon et recouverte de végétation peut conduireà un site intéressant ou à un précipice...

Au bord de la falaise, vous avez le choix entre 'profiter de la vue' ou 'sauter'.

Dans certains cas, cette philosophie aboutit à des oeuvres qui s'écartent du monde des arts appliqués pour rejoindre celui des arts plastiques.

Bien que Weyers et Borms n'aient jamais approuvé la stricte séparation entre arts plastiques et arts appliqués, une certaine classification leur semble néanmoins souhaitable, notamment afin d'offrir au spectateur une image plus claire des différentes facettes de leur créativité respective. Les deux hommes envisagent leur prochain livre comme suit: il n'y aura ni recto ni verso, le titre 'Two Faces' sera à la fois une référence aux deux façons d'ouvrir le livre et une confirmation du fait que Weyers et Borms ont deux visages, à savoir un chacun.

Il y a quelques années de cela, les deux hommes avaient résumé leur philosophie comme suit: "Trust us, we don't know what we're doing..."

 

 

 
spacegif
   
kunstrubriek Weyers Borms
 
spacer
 
other activities Weyers Borms
 
Antwerpen boekenstad cahierQ cahierQ cahierQ
 
 
 
spacergif
spacergif
 
spacer
contact Weyers Borms
 

Hans Weyers en Klaas Borms

Kaaistraat 2 - 9140 Tielrode

Belgium

Tel.: 00 32 3 711 05 17

Fax: 00 32 3 711 19 47

 

 
 
spacer
 
                         

 

 
 
 
spacergif
Agenda Weyers Borms
 
02/02/05 Hot Re-Strike CC De Warande Turnhout Belgium
05/02/05 Gallerie Espace Suise Strasbourg France
07/05 - 12/06/2005 Gaanderij Vercammen Hamme Belgium
28/08 - 16/10/2005 "Niemands Adem" Hedendaagse beeldhouwkunst   Tielrode
  info:Eva Van Strydonck 03/771 00 03
18/09 - 10/10/2005 Galerie Pluym Schilderijen van Ab de Nijs Bik en werken van Weyers & Borms Deurne (Antwerpen)
  info: www.pluym.be
16/10/2005 - 16/02/2006 "Label - Design. be" Design in Belgium after 2000 Grand - Hornu
  info:ghi@grand-hornu.be          www.grand-hornu.be
12/11 - 18/12/2005 "In Vitro" Werken van Weyers & Borms Eeklo
  info: ac.schonekunsten@eeklo.be
11/10/2005 Eerste Veiling van hedendaags Belgisch design Brussel
  info: www.servarts.be/
04/12/2005 - 08/01/2006 Koninklijke Wase Kunstkring in de Vierkante Zaal van de Academie te Sint-Niklaas
10-11-17-18-26-67-28-29 december 2005 The Ark of the Floating City (solo), Wim en Begga De Cuyper-Maes, Brugsken 161 te Sint-Niklaas
   
   
   
   
   
 
 
 
spacergif

 

Design Weyers Borms
 
 
spacergif
projecten Weyers Borms
 
projecten Weyers Borms 1 projecten Weyers Borms 2 projecten Weyers Borms 3   projecten Weyers Borms 4 projecten Weyers Borms 5 projecten Weyers Borms 6 projecten Weyers Borms 1 projecten Weyers Borms 8 projecten Weyers Borms 9
projecten Weyers Borms 10   projecten Weyers Borms 11 projecten Weyers Borms 12 projecten Weyers Borms 13 projecten Weyers Borms 14   projecten Weyers Borms 15 projecten Weyers Borms 16 projecten Weyers Borms 16b
projecten Weyers Borms 17   projecten Weyers Borms 18 projecten Weyers Borms 18 projecten Weyers Borms 20 projecten Weyers Borms 21 projecten Weyers Borms 22 projecten Weyers Borms 23 projecten Weyers Borms 24 projecten Weyers Borms 25
  projecten Weyers Borms 26 projecten Weyers Borms 27 projecten Weyers Borms 28 projecten Weyers Borms 29 projecten Weyers Borms 30 projecten Weyers Borms 31 projecten Weyers Borms 33   projecten Weyers Borms 34
 
MechelenStevoort
 
 

 

 
 
spacer
information

 
 
 
spacergif spacer
   
extra speelruimte Weyers Borms
 
Hier komt de speeltuin van Hans en Klaas.
spacergif
 
 
links sites Weyers Borms
 

 

http://www.wollondilly.be

http://www.designvlaanderen.be/

http://design.museum.gent.be/

http://www.vatican.va/

http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/witkin/jpwdefault.html

http://www.houtsensuur.be/

http://www.designvlaanderen.be/

http://www.designarchief.be/

http://www.designmuseum.be/

http://www.brusselslof.be/

http://www.grand-hornu.be/

 

spacergif
spacergif
back to navigation go to start webdesign - http://www.wedesignforweb.be eXTReMe Tracker Francais, l'art English Art Nederlandstalig kunst back to navigation back to navigation design foto's design Francais design English back to navigation back to navigation back to navigation back to navigation nederlandse versie version française english version navigatie navigatie nederlandse info english info info français intro nl intro francais intro English go to start go to start intro nl intro francais intro Enlish back to navigation